Договір публічної оферти
Загальні положення

1.1.Справжня оферта, є офіційною пропозицією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ дистанційним способом, тобто через Інтернет-сайт, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця "https://www.okclinic.com.ua" (далі -« Інтернет-сайт »). Продавець: ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ», знаходиться за адресою: м. Київ, Харківське шосе , 121, П/р UA063218420000026001053024890 в АТ КБ «Приватбанк» МФО 321842, ЄДРПОУ 37331490, ІПН 373314926510, т +380 44 564 66 48, має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.


Поняття і визначення


2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Послуги», - медичні послуги, надані засобами віддаленого зв'язку: телефон, інтернет (аудіоконсультування, відеоконсультування);

* «Продавець» - компанія, яка реалізує послуги, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих послуг з переліку послуг, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору


3.1. Продавець зобов'язується надати Покупцю послугу, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Послугу на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж послуг на Інтернет-сайті, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем послуг на Інтернет-сайті;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення на Інтернет-сайті;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого на Інтернет-сайті;

- обробка і доставка висновка лікаря Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлену на Інтернет-сайті і наявну.

4.2. Кожна послуга з переліку може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності Лікаря-консультанта, Адміністратор компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При не можливості надання послуги Покупець має право замінити її на аналогічну, відмовитися від даної послуги, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється за фактом надання послуги із зарахування коштів на поточний рахунок в гривнях.

5.2. При ненадходженні коштів Продавець залишає за собою право анулювати замовлення.


Умови доставки замовлення

6.1. Послуги надаються засобами зв'язку через: телефон, програмне забезпечення Skype, Zoom, Viber.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення на Інтернет-сайті ;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення, надання послуги), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів

Інші умови:

9.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://www.okclinic.com.ua

9.2. Інтернет-сайт створений для організації дистанційного способу продажу послуг через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою добровільну, беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних з метою: реалізації адміністративно-правових відносин роботи з пацієнтами в сфері охорони здоров'я та фіксування профілактичної, лікувальної, діагностичної роботи, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого на Інтернет-сайті замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-сайту для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-сайт використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

9.8. Пацієнт надає добровільну згоду на проведення діагностики та лікування, отримуючи послуги у Медичному центрі «Ок!Клінік+» ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ», на основі наданої лікарем в повному обсязі доступної інформації про цілі, методи та варіанти лікування, можливі ризики, передбачувані наслідки.


Порядок повернення товару належної якості

10.1. При не наданні Покупцю послуги належної якості, Продавець повертає йому сплачену за послугу грошову суму за фактом «не надання» такої послуги.

Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що офіційний інтернет-сайт https://okclinic.com.ua, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.